Free songs
Alejní 2789, Teplice 415 01+420 734 805 464info@verat.cz

Neméně důležitou činností ve stavebnictví je kontrolní činnost při realizaci stavebního díla, tzv. technický dozor stavebníka (dříve také známe pod označením technický dozor investora – odtud také běžně užívaná zkratka TDI). Účelem této kontroly je zajistit provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací a kontrola kvality prováděných prací, ať jsou prováděny dodavatelsky nebo svépomocí a kontrola průběžného a zejména závěrečného vyúčtování stavby.

Náplň činnosti technického dozoru:

1) účast při výběrovém řízení na dodavatele stavby, prostudování a posouzení předložených nabídek uchazečů o realizaci stavby z technického i ekonomického hlediska, doporučení nejvýhodnějších nabídek 

2) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv (mezi dodavatelem stavby nebo její části a investorem ) a s obsahem stavebního povolení (ohlášení)

3) odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku (v případě provádění stavby svépomocí platí jen pro dílčí části stavby, profesí)

4) sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (projektová dokumentace, smlouvy, časový harmonogram, případně další požadavky investora)

5) projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 

6) dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení (ohlášení) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby dle termínů stanovených ve stavebním povolení (ohlášení)

7) sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů účast na kontrolních dnech a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev,

8) sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

9) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

10) sledování vedení stavebních a montážních deníků,

11) spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace

12) technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě a průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech

13) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a skutečně provedených prací

14) kontrola postupu prací dle časového plánu stavby

15) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

16) kontrola odstraňování vad a nedodělků

17) účast na kolaudačním jednání (bude-li stavba kolaudována) nebo při uvedení stavby do užívání


 

Menu